Τεχνικός Ασφαλείας

Τεχνικός Ασφαλείας

  • Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων Τεχνικού Ασφαλείας για την επιχείρησή σας, με άμεση εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική και υπο προυποθέσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα.
  • Αναλαμβάνουμε να εκτελέσουμε όλες τις απαιτούμενες απο τον νόμο γραφειοκρατικές διαδικασίες, την θεώρηση των υποχρεωτικών βιβλίων και την σχετική αναγγελία σύμβασης του Τεχνικού Ασφαλείας στο ΚΕΠΕΚ.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες στην Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία

Με την πολυετή εμπερία μαζί με τους συνεργάτες μας, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις στην Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία. Πατήστε πάνω στις παρακάτω προσφερόμενες υπηρεσίες για να διαβάσετε περισσότερα ή/και καλέστε μας τώρα για περισσότερες πληροφορίες!

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας για την επιχείρησή σας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας, για την διενέργεια ελέγχων, παροχή γραπτών και προφορικών υποδείξεων σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, πρόταση και επίβλεψη χρήσης Μέσων Ατομικής Προστασίας κτλ για την ασφάλεια των εργαζομένων. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

  • Με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποδείξεις του Τεχνικού Ασφαλείας γίνεται εκτίμηση των κινδύνων και υποδεικνύονται μέτρα αποτροπής τους, ενώ προτείνονται γραπτά ή/και προφορικά βελτιωτικές ενέργειες με γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων.
  • Ενημερώνει και καθοδηγεί το προσωπικό για τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, ενώ ελέγχει για την τήρησή των κανόνων στον εργασιακό χώρο.
  • Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των Μέσων Ατομικής Προστασίας, καθώς και της διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους, και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων  καθώς και της πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.
  • Οι εργαζόμενοι έχουν την υποχρέωση να τηρούν και να εφαρμόζουν τους κανόνες για την υγεία και την ασφάλεια τους. Επίσης, πρέπει να φροντίζει ο κάθε εργαζόμενος μεμονωμένα με τις δυνατότητες του για την προσωπική ασφάλεια και προσωπική υγεία. Ταυτόχρονα, ο κάθε εργαζόμενος μεμονωμένα πρέπει να φροντίζει για την ασφάλεια και την υγεία των άλλων εργαζομένων. Οι υποδείξεις και η εκπαίδευση για τη σωστή συμπεριφορά των εργαζομένων είναι υποχρέωση του εργοδότη.
  • Η επιχείρηση, για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του Τεχνικού Ασφαλείας, θέτει στη διάθεση του το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό, χώρους, εγκαταστάσεις, συσκευές και γενικά τα απαραίτητα μέσα και βαρύνεται με όλες τις σχετικές δαπάνες. Η επιχείρηση έχει υποχρέωση να διευκολύνει την παρακολούθηση μαθημάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

*Με βάση τη νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο πρέπει να έχουν τεχνικό ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2), ενώ ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επαγγελματικό/επιχειρησιακό απόρρητο.

Περιλαμβάνονται: Σύμβαση Τεχνικού Ασφαλείας, θεώρηση των απαιτούμενων βιβλίων στους αρμόδιους φορείς, διεκπεραίωση της αναγγελίας σύμβασης στα αρμόδια τμήματα και προκαθορισμένες μηνιαίες επισκέψεις βάσει προγράμματος κτλ

Εκπόνηση Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου για τον επαγγελματικό σας χώρο – ανεξαρτήτως προυπάρχουσας συνεργασίας – που περιλαμβάνει την αναγνώριση και την καταγραφή των κινδύνων που υπάρχουν, καθώς και αυτών που ενδέχεται να εμφανισθούν στο εργασιακό χώρο. Επικοινωνήστε για να λάβετε προσφορά και περισσότερες πληροφορίες.

*Σύμφωνα με το νόμο 3850/2010 Άρθρο 43, ο εργοδότης υποχρεούται να έχει στη διάθεση του μια γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κινδύνων για την Ασφάλεια και την Υγεία κατά την εργασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους.

Περιλαμβάνονται: Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου για τον επαγγελματικό σας χώρο μετά απο εκτενή ανάλυση και αξιολόγηση των επαγγελματικών κινδύνων κτλ

Με την πολυετή εμπειρία παρέχεται η δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού της επιχείρησής σας σε θέματα ασφαλείας και χρήσης ή/και συντήρησης του εξοπλισμού σας, για την επιμόρφωση και ασφάλεια του προσωπικού. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

  • Με τις εκπαιδεύσεις το προσωπικό αποκτά τη γνώση χρήσης/συντήρησης του εξοπλισμού της επιχείρησής σας με αποτέλεσμα την αύξηση της αποδοτικότητας, ενώ συμπεριφέρεται πιο υπεύθυνα και με γνώμονα την ασφάλεια του.

Περιλαμβάνονται: Εκπαίδευση στον χώρο σας με παραδείγματα ή/και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ή/και έντυπου υλικού, κατόπιν προγραμματισμένης επίσκεψης κτλ

Κατάρτιση Σχεδίου Διαφυγής για τον επαγγελματικό σας χώρο, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

  • Ενδεικτικά στα σχεδιαγράμματα διαφυγής αποτυπώνονται οι έξοδοι κινδύνου, οι οδεύσεις διαφυγής, τα μέσα πυροπροστασίας, τα κομβία αναγγελίας κινδύνου, τα σημεία παροχής πρώτων βοηθειών κτλ.

*Είναι υποχρεωτική η ανάρτησή του σε κατάλληλες θέσεις στο χώρο εργασίας και έχει ενημερωτικό χαρακτήρα για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες ενός κτιρίου ή μιας εγκατάστασης.

Περιλαμβάνονται: Σχεδιαγράμματα διαφυγής σε ηλεκτρονική μορφή ή/και έντυπη κατόπιν συνεννόησης κτλ

Παρέχεται η δυνατότητα συμβουλευτικών υποδείξεων στην Ασφάλεια και Υγιεινή του επαγγελματικού σας χώρου συμπληρωματικά ή/και στην περίπτωση που δεν απαιτείται να έχετε σύμβαση με ΤΑ αλλά απασχολείστε ο ίδιος ή εργαζόμενός σας ως Τεχνικός Ασφαλείας στην επιχείρησή σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Περιλαμβάνονται: Συμβουλευτικές υποδείξεις κτλ

Σύνταξη Οδηγιών Εργασίας για τον χειρισμό ή/και συντήρηση του εξοπλισμού της επιχείρησής σας με παράλληλη εκπαίδευση του προσωπικού με χρήση κατευθυντήριων οδηγιών. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Περιλαμβάνονται: Οδηγίες Εργασίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή κτλ

Ενδεικτικές Περιοχές Εξυπηρέτησης: Αθήνα, Αγία Βαρβάρα, Αγία Παρασκευή, Άγιος Δημήτριος, Αγίους Αναργύρους, Αιγάλεω, Άλιμος, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Βριλήσσια, Βύρωνας, Γαλάτσι, Γλυφάδα, Δάφνη, Ελληνικό, Ζωγράφου, Ηλιούπολη, Ηράκλειο, Ίλιον, Καισαριανή, Καλλιθέα, Καματερό, Κηφισιά, Λυκόβρυση, Μελλίδια, Μεταμόρφωση, Μοσχάτο, Νέα Ερυθραία, Νέα Ιωνία, Νέα Πεντέλη, Νέα Σμύρνη, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκηδόνα, Νέο Ψυχικό, Παλαιό Φάληρο, Παπάγου, Πεντέλη, Περιστέρι, Πετρούπολη, Πεύκη, Ταύρος, Υμηττός, Φιλοθέη, Χαιδάρι, Χαλάνδρι, Χολαργός, Ψυχικό, Πειραιάς, Ρέντη, Αίγινα, Δραπετσώνα, Κερατσίνι, Κορυδαλλός, Μέθανα, Νίκαια, Πέραμα, Πόρος, Σαλαμίνα, Σπέτσες, Ύδρα, Άνω Λιόσια, Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Μαγούλα, Μάνδρα, Μέγαρα, Φυλής, Άγιος Στέφανος, Ανάβυσσος, Άνοιξη, Αυλώνας, Αχαρναί, Αχαρνών, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Γέρακας, Γλυκά Νερά, Διόνυσος, Δροσιά, Θρακομακεδόνες, Καλύβια, Κερατέα, Μαραθώνα, Μαρκόπουλο, Νέα Μάκρη, Παιανία, Παλλήνη, Ραφήνα, Σπάτα, Οινόφυτα, Χαλκίδα, Ελλάδα. Υπό προϋποθέσεις και στην υπόλοιπη Ελλάδα.